Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność-80, zwracamy się z ponowną prośbą o zaplanowanie spotkania z przedstawicielami zarządu Komisji Krajowej oraz sekretariatu branżowego, celem omówienia bieżącej sytuacji w sektorze Górniczym, Energetycznym oraz Ciepłowniczym.

Tematem kluczowym jest przedstawienie zaktualizowanych planów techniczno-ekonomicznych w poszczególnych spółkach górniczych pod kątem planowanego wydobycia, wskaźników zatrudnienia oraz założeń inwestycyjnych na kolejne lata. Głównym celem Polityki Energetycznej Polski do 2040r. jest bezpieczeństwo a co więcej niezależność energetyczna przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko. Jednym z kluczowych kierunków polityki jest optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych oraz rozwój ciepłownictwa i kogeneracji.

Ograniczenie planów wydobycia węgla energetycznego na poszczególnych kopalniach doprowadzi do zmniejszenia nakładów inwestycyjnych a co za tym idzie prawdopodobnej redukcji zatrudnienia. Powyższe działania będą miały negatywny wpływ na politykę społeczno-gospodarczą regionu górniczego ze względu na brak wdrożenia zasad sprawiedliwej transformacji i transformacji energetycznej wynikającej z zapisów Rozporządzenia UE.

Jako strona społeczna od dłuższego czasu czekamy na przystosowanie strategicznych dokumentów, jakimi są „Polityka Energetyczna Polski do 2040r.” oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” do bieżących realiów gospodarczych i społecznych.

Ponownie apelujemy o możliwość spotkania oraz merytoryczny dialog społeczny w powyższym temacie.

Z poważaniem
Krzysztof Brzeźniak
Przewodniczący
KSGiE NSZZ „Solidarność”-80

Apel KSGiE NSZZ Solidarność-80 w sprawie spotkania z Ministrem Aktywów Państwowych Panem Jakubem Jaworowskim – Apel KSGiE NSZZ Solidarność-80 w sprawie spotkania z Ministrem Aktywów Państwowych Panem Jakubem Jaworowskim (Plik PDF 512 KB)