Przyłącz się do nas

Co to jest związek zawodowy?

Ustawa o związkach zawodowych:

Art. 1.

 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
 2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
 3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Związek zawodowy w zakładzie pracy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy i przepisów BHP.

Dlaczego warto się zrzeszać w związki zawodowe bądź przynależeć do nich?

Jeżeli masz dosyć:

 • lekceważenia przez pracodawcę, nierównego traktowania, czujesz się dyskryminowany;
 • naruszania Twoich praw pracowniczych, nieterminowego wypłacania wynagrodzenia lub dzielenia go, nieudzielania prawa do korzystania z urlopu wypoczynkowego;
 • organizowania Twojego czasu pracy w sposób niezgodny, wbrew przepisom o zachowaniu dobowego i tygodniowego czasu do odpoczynku, nieprzestrzegania przez pracodawcę ustalonego w firmie czasu pracy i okresów rozliczeniowych, zmuszania do prac nieprzewidzianych w umowie o pracę bądź niezgodnych z Twoimi kwalifikacjami, narażając Cię na utratę zdrowia lub życia;
 • narażania na utratę zdrowia lub życia z racji niezapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, niestosowania wymaganych na stanowiskach pracy w miejscu pracy w warunkach szczególnych przepisów BHP określonych w normach i rozporządzeniach odrębnymi przepisami

Ważne

Skorzystaj z prawa utworzenia nowej organizacji związkowej NSZZ ”Solidarność”-80 w Twoim zakładzie pracy, a jeśli już funkcjonuje, to przyłącz się do nas.
Nigdy nie zostaniesz sam.

Będziesz miał wpływ przede wszystkim na:

 • wzrost wynagrodzeń – regulacja płac, system premiowania i wszelkie porozumienia w tym zakresie zawarte z pracodawcą;
 • obronę własnych i nie tylko interesów pracowniczych, w szczególności przed zwolnieniem z pracy;
 • korzystne zapisy wszelkich wewnątrzzakładowych regulaminów;
 • poprawę warunków BHP;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi.

Ważne

Twoje prawa pracownicze staną się dla pracodawcy jednymi z obowiązujących go do przestrzegania. Nabędziesz prawo do korzystania ze wszelkich świadczeń statutowych z tytułu przynależności do NSZZ ”Solidarność”-80.

Jak założyć zakładową organizację związkową?

Do utworzenia zakładowej organizacji związkowej niezbędna jest uchwała o jej utworzeniu podjęta przez co najmniej 10 osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy, przy czym zatrudnieni muszą mieć zawarty stosunek pracy. Kolejnym krokiem jest wypełnienie deklaracji członkowskiej o przynależności do NSZZ ”Solidarność”-80 według ustalonego wzoru, spełnienia procedur założycielskich według Statutu i Ordynacji Wyborczej, złożenie wniosku o rejestrację w organie rejestrowym, do którego terytorialnie nowa organizacja należy, to jest właściwego zarząd regionu NSZZ ”Solidarność”-80. Władze Związku wybierane są w terminie do trzech miesięcy od daty rejestracji. Zasady wyborcze opisane są w Ordynacji Wyborczej w zakładce „Statut i Uchwały”.

Gdzie uzyskać pomoc?

Aby uprościć procedurę zakładania zakładowej organizacji związkowej, wystarczy się skontaktować z biurem swojego zarządu regionu (dane teleadresowe w zakładce „Zarządy regionów”). Tam uzyskasz wszelkie wskazówki i pomoc. Przedstawiciel zarządu regionu dostarczy niezbędne dokumenty oraz formularze i pomoże przejść wszystkie procedury formalnoprawne związane z utworzeniem struktury zakładowej oraz jej zarejestrowaniem. Żadnej innej, zbędnej procedury. Żadnej osobnej rejestracji sądowej. Organami rejestrowanymi są wspomniane zarządy regionów. Prawda, że to proste?
Należy pamiętać: razem możemy więcej i lepiej. Warto być i zachęcać innych. Dla naszych miejsc pracy, dla dobra i przyszłości własnej, swoich rodzin oraz koleżanek i kolegów.

Dlaczego NSZZ ”Solidarność”-80?

Dlatego, że jesteśmy jednorodną, ogólnopolską strukturą działającą na terenie całego kraju i zrzeszającą członków wszystkich grup zawodowych. Strukturą reprezentowaną na trzech szczeblach, to jest krajowym – Komisja Krajowa, regionalnym – zarządy regionów, zakładowym – zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe. Każdy z wyżej wymienionych posiada osobowość prawną. Cechuje nas wieloletnie doświadczenie, wiedza, kompetentność, a przede wszystkim to, że jesteśmy związkiem jednym już z bardzo niewielu funkcjonujących w Polsce, które są nieuwikłane w jakiekolwiek układy polityczne. I to właśnie nas wyróżnia spośród innych.