W poniedziałek (26 lutego) z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ ”Soldiarność”-80 Marka Mnicha oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ”Soldiarność”-80 Krzysztofa Brzeźniak,  Minister Przemysłu Pani Marzena Czarnecka spotkała się z przedstawicielami szeroko rozumianej branży górniczo-energetycznej oraz partnerami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarności”-80 w Katowicach.

W trakcie niespełna dwugodzinnego spotkania omówiono problemy i wyzwania związane z niezakłóconym funkcjonowaniem branży górniczej, energetycznej, koksowniczej oraz ciepłowniczej w Polsce. W trakcie merytorycznej dyskusji skupiono się nad bieżącymi zagrożeniami i długofalowymi szansami związanymi z:

  • notyfikacją umową społecznej dla górnictwa węgla kamiennego do roku 2049,
  • ogłoszeniem wyroku ws. decyzji środowiskowej GDOŚ, dotyczącej wydobycia węgla w kopalni Turów,
  • możliwością wdrażania instalacji czystych technologii węglowych w kontekście naziemnego zgazowania węgla z zachowaniem niezależności energetycznej w zakresie uzyskanych produktów finalnych z wykorzystaniem pierwiastka C,
  • planami techniczno-ekonomicznymi w zakresie wydobycia oraz polityki zatrudnieniowej na poszczególnych oddziałach,
  • modernizacją i rewitalizacją istniejących bloków węglowych warunkującym stabilność sektora wytwarzania elektryczności,
  • planami i założeniami inwestycyjnymi wynikającymi z mechanizmów sprawiedliwej transformacji w regionach górniczych oraz pogórniczych,
  • reaktywacją utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego,
  • bezodpadową energetyką węglową o obiegu zamkniętym,
  • importem oraz exportem węgla energetycznego w celu zachowania stabilności produkcji w poszczególnych spółkach górniczych,
  • powrotem do spotkań w ramach zespołu trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników.

Spotkanie z Minister Przemysłu Panią Marzeną Czarnecką przebiegło w atmosferze merytorycznej dyskusji. Jednocześnie jako strona społeczna otrzymaliśmy zapewnienie o możliwości kontynuowania szerokiego dialogu społecznego na rzecz zapewnienie stabilności zatrudnienia w poszczególnych spółkach wydobywczych oraz zachowania niezależności i suwerenności energetycznej kraju na następne lata.