SPOTKANIE W ZARZĄDZIE REGIONU ŚLĄSKIEGO NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”-80

            W nawiązaniu do informacji zgłoszonej podczas uroczystego Zebrania członków Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SOP z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie możliwości zorganizowania spotkania na temat uzgodnienia deklaracji współpracy z Zarządem Regionu Śląskiego NSZZ ”Solidarność”-80 – organizacją zrzeszoną w Forum Związków Zawodowych – Zarząd Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego Stowarzyszenia Ochrony Pracy uchwałą nr 1/2024 z 31 stycznia 2024 r. podjął decyzję o przyjęciu zaproszenia do siedziby ZR NSZZ ”Solidarność”-80 w Katowicach na dzień 7 lutego 2024 r. w celu rozpoznania zainteresowania strony związkowej możliwością podpisania wspomnianej deklaracji oraz jej ewentualnego zakresu.

W spotkaniu ze strony związkowej wzięli udział Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80, członek Rady Dialogu Społecznego Marek Mnich, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego NSZZ ”Solidarność”-80, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 Dariusz Czech oraz Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ”Solidarność”-80 Krzysztof Brzeźniak. Oddział Śląsko-Dąbrowski Stowarzyszenia Ochrony Pracy reprezentowali Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy Krzysztof Galbarczyk, członek Zarządu Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego SOP Zenon Grzelka i sekretarz Zarządu Oddziału – Roman Adler.

W rozmowach strony przedstawiły w skrócie zakresy prowadzonej działalności oraz obszary, w których widzą możliwości współpracy. W szczególności wskazano na potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń, dotyczących przepisów i dobrych praktyk stosowania prawa pracy oraz przepisów bhp,  konsultowania materiałów lub projektów nowelizacji aktów prawnych dotyczących warunków pracy, oraz szkoleń dla pracowników-członków Związku w dziedzinach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, umiejętności miękkich, negocjacji Układów Zbiorowych Pracy itp., bezpieczeństwa i higieny pracy, praktycznej realizacji ustawy o związkach zawodowych i społecznej inspekcji pracy, prowadzenia rachunkowości i finansów przez komisje zakładowe.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”-80 zwrócił uwagę na możliwość włączenia się w trwające konsultacje projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wdrażającego z ponad dwuletnim opóźnieniem Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Organizacje społeczne w tym NSZZ ”Solidarność”-80 już w latach 2018-2019 r. przedstawiły społeczny projekt tzw. ustawy o sygnalistach. Obecnie trwają działania społeczne, aby powstrzymać przyjęcie w trybie pilnym projektu rządowego, który powiela w większości wadliwe i szeroko krytykowane przedłożenie rządu Zjednoczonej Prawicy z 2021 r. w prawie niezmienionej postaci. Przedstawiciele Zarządu Oddziału zaoferowali konsultację zapisów „projektu społecznego”, jeśli strony uzgodnią deklarację o współpracy.

Strony wyznaczyły osoby odpowiedzialne za doprecyzowanie zapisów takiej deklaracji i wyznaczyły sobie termin zakończenia uzgodnień do końca lutego b.r.

PRZYJĘCIE DEKLARACJI WSPÓŁPRACY

REGIONU ŚLĄSKIEGO NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”-80

Z ODDZIAŁEM ŚLĄSKO-DĄBROWSKIM STOWARZYSZENIA OCHRONY PRACY

Dnia 1 marca 2024 r. w siedzibie Zarządu Regionu Śląskiego NSZZ ”Solidarność”-80 w Katowicach Prezes Zarządu Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego Stowarzyszenia Ochrony Pracy dr inż. Marcin Krause wraz Przewodniczącym Zarządu Regionu Śląskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 Dariusz Czech podpisali Deklarację Współpracy w celu propagowania działań na rzecz ochrony pracowników i przestrzegania przepisów prawa pracy.

(skan Deklaracji)Deklaracja o współpracy (Plik PDF 265KB)

Podpisanie „Deklaracji współpracy” odbyło się w trakcie drugiego z czterech szkoleń organizowanych przez NSZZ ”Solidarność”-80 w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”.