Szanowna Pani

Paulina Hennig-Kloska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wawelska 52/54

 00-922 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

Dotyczy: projektu rozporządzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność-80 oraz Region Śląski NSZZ Solidarność-80, apeluje o zaprzestanie jakichkolwiek prac nad projektem Rozporządzenia w sprawie norm jakości dla paliw ze względu na negatywne skutki społeczno-gospodarcze wynikające  z treści zapisu aktu zewnętrznego.

Uważamy, że przepisy projektowanego rozporządzenia nawet w kompromisowej wersji będą miały destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie spółek górniczych oraz firm zależnych tzw. bezpośrednio związanych z łańcuchem dostaw surowca do odbiorcy finalnego.

Wyeliminowanie wolumenu węgla określonego projektem rozporządzenia jest niemożliwe do osiągnięcia ze względu na obecne parametry jakościowe udostępnionych pokładów wydobywczych oraz charakterystykę złoża węgla należącego do poszczególnych spółek wydobywczych.

„Wejście w życie w dniu 1 września 2024 r. ograniczenia zawartości siarki do poziomu 1,2 proc. spowoduje niedobór węgla na ścianie wschodniej już w najbliższym sezonie grzewczym” – ostrzega Ministerstwo Przemysłu w uwagach do projektu.

Region Wschodniej Polskie już teraz jest ubogi energetycznie ze względu na sytuację na ryku pracy oraz geopolityczne uwarunkowania. Ilość dostępnych kotłów węglowych na sortymenty grube w gospodarstwach domowych jest wyższa niż w innych rejonach kraju co jest oczywistą sprawą. Wobec powyższego można spodziewać się, że wycofanie w tak szybkim tempie znaczących wolumenów węgli grubych z polskich kopalń spowoduje nagły i niekontrolowany chaos wśród odbiorców kwalifikowanych oraz znaczne wywindowanie  cen węgla na rynku, co będzie skutkowało zwiększeniem importu – zmniejszeniem wydobycia. Uważamy, że dodatkowy import węgla spowoduje drastyczne pogorszenie się już teraz fatalnej sytuacji finansowej i technicznej poszczególnych kopalń, a z całą pewnością nie przełoży się to na poprawę jakości powietrza. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe źródła ogrzewania nie zostaną wymienione, ze względu na konieczność zapewnienia podstawowych praw ustawowych oraz ciepła domowego w sezonie grzewczym. Uważamy, że emisja zależy przede wszystkim od sprawności kotła, a nie od norm jakości węgla ustalonych w/w rozporządzeniem.

Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu zakazu sprzedaży gospodarstwom domowym niektórych sortymentów węgla określonych w projekcie rozporządzenia, w którym to dopuszczone do obrotu mają być tylko paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych.

Program „Czyste powietrze”, wymagania Rozporządzeń UE/KE, Uchwały Antysmogowe, Krajowy plan na rzecz Energii i Klimatu, Polityka Energetyczna Polski do 2040, są działaniami wprost pozbawiającymi Polski niezależności i suwerenności w postępie krótko i długofalowym. Zapewne powyższe nazewnictwo jeszcze niejednokrotnie będzie  z premedytacją wykorzystywane aby w ekspresowym tempie zlikwidować górnictwo w Polsce oraz dotychczasowo stabilne miejsca pracy i tym samym kupować gotową energię z zachodu. Środki z KPO nie zrekompensują utraconych miejsc pracy oraz stabilności energetycznej.

Z całą świadomością nowe przepisy mają na celu wyeliminowania węgla, nie mają za wiele wspólnego z poprawę jakości powietrza. Pozwólcie branży górniczej pracować i wywiązywać się z zakresu obowiązków. Apelujemy o zaprzestanie prac nad projektem wymagań jakościowych dla paliw stałych. Wdrożenie zapisów  projektu rozporządzenia w przedstawionej formie doprowadzi do ubóstwa energetycznego na szeroką skalę w Polsce.

Branża Górnicza, Energetyczna oraz Ciepłownicza jest „deptana” z każdej możliwej strony. Przepisy Unijne oraz obecne przepisy krajowe doprowadzają do rychłego końca naszego dobra narodowego jakim jest wydobywanie węgla, stabilność zatrudnienia oraz stały rozwój terenów górniczych.

Apelujemy o rozwagę w podejmowaniu niekorzystnych decyzji prawnych, które doprowadzą do zwolnienia tysięcy pracowników w procesie długofalowym oraz doprowadzą do ruiny gminy górnicze.

Szanowna Pani Minister, gdzie jest ta słynna Sprawiedliwa Transformacja oraz Transformacja Energetyczna? Gdzie są zasady równego traktowania podmiotów górniczych w UE?

Zgłaszamy stanowczy sprzeciw wdrożenia do stosowania projektu rozporządzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Stanowisko KSGE_Region Śląski NSZZ Solidarność-80 w sprawie wymagań jakościwoych dla paliw stałych– (Plik PDF – 1,55 MB)