Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. Przewodniczący Regionu Śląskiego
NSZZ „Solidarność” – 80 Dariusz Czech wraz z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” – 80 Krzysztofem Brzeźniakiem, uczestniczyli
w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym rozmawiano o:

 • najważniejszych, najbardziej aktualnych trendach współczesności decydujących o perspektywach rozwoju gospodarki, o jej społecznym i geopolitycznym otoczeniu,
 • wyzwaniach związanych z wpływem gospodarki na środowisko i klimat, sprawiedliwej transformacji energetyki i przemysłu w UE,
 • wojnie w Europie i ścieraniu się globalnych potęg,
 • skutkach pandemii,
 • kryzysie surowcowym i energetycznym.[1]

[1] https://solidarnosc80.pl/europejski-kongres-gospodarczy-w-katowicach/

 

Stanowisko KSGiE NSZZ Solidarność – 80 w sprawie umowy społecznej dla górnictwa węgla do 2049 roku

22 lutego 2024 roku Zarząd Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”-80 wystosował apel do Pani dr Joanny Maćkowiak-Pandery – Prezes Zarządu Forum Energii,  Pani Marzeny Czarneckiej – Minister Przemysłu Polski oraz
Pana Borysa Budki – Ministra Aktywów Państwowych o nie wprowadzanie w błąd opinii publicznej oraz osób związanych bezpośrednio z węglem, ze względu na toczące się procedowanie umowy związane z funkcjonowaniem węgla energetycznego w Polsce do roku 2049 oraz aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

W wystosowanym piśmie Zarząd Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”-80:

 • uważa, że zaproponowana przez Ekspercką Radę ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu data odejścia od energetyki węglowej na 2035 rok jest nieracjonalna, nieuzasadniona, budzi wiele obaw wśród pracowników oraz przedstawicieli strony społecznej,
 • przypomniał, że dokumentem wyjściowym do wszelkich ustaleń w procesie sprawiedliwej transformacji jest podpisana w dniu 28 maja 2021 r. Umowa Społeczna, dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, w której ustalono terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego, w poszczególnych kopalniach, w perspektywie do końca 2049 roku i ta data jest dla strony społecznej jest kluczowa oraz nie podlega żadnym negocjacjom,
 • przypomniał, że przyjęte w Umowie Społecznej propozycje rozwiązań systemowych chronią pracowników kopalń, zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz umożliwiają transformację regionów górniczych,
 • przypomniał, że Umowa Społeczna posiada uzgodnione wspólnie z rządem
  i przedstawicielami związków zawodowych zapisy dotyczące m.in. mechanizmu finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego, indeksacji wynagrodzeń, zasad budowy i wdrażania instalacji tzw. czystych technologii węglowych, powołania specjalnego Funduszu Transformacji Śląska, gwarancji zatrudnienia, pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników, do których należy m.in. urlop górniczy, urlop przeróbkarski, jednorazowa odprawa oraz kompleksowe systemy alokacji,
 • przypomniał, że w podpisanej Umowie Społecznej zagwarantowano również system wsparcia dla specjalistycznych przedsiębiorstw górniczych kooperujących z górnictwem węgla kamiennego oraz gmin górniczych,
 • jest zdania, iż w procesie transformacji najważniejsze jest, aby zmiany nie odbywały się kosztem pracowników,
 • jest zdania, że proces odejścia od węgla musi skutkować stworzeniem nowych miejsc pracy i perspektywą na godne życie w zrównoważonym środowisku,
 • uważa, że zaplanowany plan odejścia od węgla w Polsce do roku 2049 jest realny pod warunkiem wprowadzenia w/w założeń, w tym mechanizmów sprawiedliwej transformacji UE, w połączeniu z zaakceptowanym harmonogramem transformacji energetycznej,
 • twierdzi, że przyjęty harmonogram wygaszania kopalni wyznacza właściwe kierunki oraz tempo działania wszystkim zaangażowanym stronom, w tym przede wszystkim inwestorom, urzędom pracy i władzom publicznym,
 • podkreślił, że Polska nie przewiduje odchodzenia od węgla, a wręcz, przez co najmniej dwie dekady, zamierza utrzymać jego zużycie na zbliżonym poziomie,
 • podkreślił, iż nie dopuści do likwidacji górnictwa przed 2049 rokiem bez odpowiedniego harmonogramu, odpowiednio dostępnych mechanizmów wsparcia dla pracowników, a także lokalnej społeczności oraz zaakceptowanych dokumentów wiążących strony zainteresowane.[2]

Spotkanie przedstawicieli oraz partnerów NSZZ „Solidarność 80” z Minister Przemysłu Panią Marzeną Czarnecką

 

26 lutego 2024 r. z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Soldiarność”-80 Marka Mnicha oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Soldiarność”-80 Krzysztofa Brzeźniaka,  Minister Przemysłu Pani Marzena Czarnecka spotkała się z przedstawicielami branży górniczo-energetycznej oraz partnerami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarności”-80
w Katowicach.

W trakcie spotkania omówiono problemy i wyzwania związane z niezakłóconym funkcjonowaniem branży górniczej, ciepłowniczej, energetycznej, koksowniczej w Polsce.

Uczestnicy spotkania zostali zapewnieni o możliwości kontynuowania dialogu społecznego na rzecz zapewnienia stabilności zatrudnienia w poszczególnych spółkach wydobywczych oraz zachowania niezależności i suwerenności energetycznej kraju na następne lata.[3]

[2] https://solidarnosc80.pl/wp-content/uploads/Stanowisko-KSGiE-NSZZ-Solidarnosc-80-w-sprawie-umowy-spolecznej-dla-gornictwa-wegla-do-roku-2049.pdf

[3] https://solidarnosc80.pl/spotkanie-przedstawicieli-oraz-partnerow-nszz-solidarnosc-80-z-minister-przemyslu-pania-marzena-czarnecka/

Źródło: www.solidarnosc80.pl

Artykuł przygotowano w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen.