2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do
2040 r.” – nowy dokument strategiczny, który stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworzący oś dla programowania środków unijnych związanych
z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” jest 1 z 9 strategii zintegrowanych, które wynikają ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 pokazuje, jaką drogę mają wybrać przedsiębiorcy, samorządy i obywatele w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

W PEP2040 podejmowane są perspektywiczne decyzje inwestycyjne, które mają wykorzystywać krajowy potencjał surowcowy, gospodarczy, technologiczny i kadrowy oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.

W 2040 r. ponad połowę zainstalowanych mocy mają stanowić źródła zeroemisyjne.
W Polsce mają być zbudowane dwa nowe obszary i gałęzie przemysłu tj. morska energetyka wiatrowa oraz ma zostać uruchomiona elektrownia jądrowa. Rozwiązania te będą szansą
w rozwoju krajowego przemysłu, wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, utworzeniu nowych miejsc pracy i generowaniu wartości dodanej dla krajowej gospodarki. Ponadto rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska oparta na lokalnym kapitale.

Transformacja wymagać będzie także zwiększenia wykorzystania technologii OZE
w wytwarzaniu ciepła i podniesienia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności.[1]

 

[1] https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-przyjeta-przez-rade-ministrow

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Krajowy plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 roku (aKPEiK)

 

„Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r.” należy do kluczowych dokumentów dla polskiej energetyki, jak i pozostałych sektorów gospodarki. Polska przygotowała wstępną wersję aktualizacji KPEiK, która została dostarczona do Komisji Europejskiej 1 marca 2024 r.

Przekazany KE dokument stanowi aktualizację Krajowego planu na rzecz energii
i klimatu na lata 2021–2030 z 2019 roku.

Docelowy dokument zawiera dwa scenariusze: bazowy (WEM) i ambitny (WAM), które mają zostać przedstawione do pełnych konsultacji publicznych oraz uzgodnień sektorowych, a następnie sfinalizowane na przełomie II i III kwartału 2024 roku.[2]

Aktualizacja Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (aKPEiK) z 2019 r. ukazuje nową ocenę̨ możliwości Polski w dążeniu do neutralności klimatycznej.

W dokumencie przedstawiono krajowe cele i założenia w dziedzinie polityki klimatyczno-energetycznej oraz określono polityki i działania, które będą się do tego przyczyniać. Cele ułożono według 5 wymiarów unii energetycznej UE:

  1. obniżenie emisyjności,
  2. poprawa efektywności energetycznej,
  3. bezpieczeństwo energetyczne,
  4. wewnątrzunijny rynek energii (i aspekty społeczne),
  5. badania, innowacje i konkurencyjność́.[3]

[2] https://portalochronysrodowiska.pl/zarzadzanie-ochrona-srodowiska/wstepna-wersja-aktualizacji-krajowego-planu-w-dziedzinie-energii-i-klimatu-trafila-do-ke-3356.html

[3] https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Artykuł przygotowano w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen.