Rada Dialogu Społecznego (RDS) jest najważniejszą instytucją krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego i współpracy pracowników, pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego jest nowym otwarciem
w relacjach rząd-pracodawcy-pracownicy.[1]

[1] https://www.gov.pl/web/dialog/rada-dialogu-spolecznego3

Źródło: www.lewiatan.org

 

Skład osobowy RDS

Źródło: www.gov.pl

RDS o sprawiedliwej transformacji:

Rada Dialogu Społecznego:

 • chce, by przeprowadzona w Polsce transformacja energetyczna była nastawiona na unowocześnienie lokalnych gospodarek dotychczas silnie uzależnionych od sektora wydobywczego. Istotne w tej kwestii będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • uważa, że zielona transformacja powinna uwzględniać lokalne potrzeby osób zamieszkujących regiony węglowe – kluczowe w tym temacie jest wsparcie
  z Funduszy Europejskich dla transformacji energetycznej w Polsce. Sześć polskich regionów – śląskie, małopolskie, łódzkie, lubelskie, dolnośląskie
  i wielkopolskie ma otrzymać 4,4 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 3,8 mld euro z FST + 562 mln euro transferów z EFS+ i EFRR na realizację działań przewidzianych w Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji oraz Terytorialnych Planach Sprawiedliwej Transformacji,
 • uważa, że Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji pomogą
  w korzystaniu z funduszy unijnych przeznaczonych na sprawiedliwą, partycypacyjną, innowacyjną i stymulującą zmianę w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
 • twierdzi, iż Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji muszą być spójne
  z Krajowymi Planem na rzecz Energii i Klimatu, Polityką Energetyczną Polski, a także z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym,
 • jest zdania, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma ograniczyć negatywne skutki społeczne, środowiskowe i gospodarcze transformacji energetycznej,
 • uważa, że transformacja w kierunku neutralności klimatycznej ma być uczciwa i uwzględniająca zróżnicowane obciążenia poszczególnych krajów członkowskich, regionów i grup społecznych.[2]

[2] https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rada-dialogu-spolecznego-o-sprawiedliwej-transformacji

Rada do spraw Sprawiedliwej Transformacji

W kwietniu 2023 roku, uchwałą nr 751/416/VI/2023, wraz z rozpoczęciem realizacji programu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), celem wzmocnienia zaangażowania interesariuszy we wdrażanie i monitorowanie FST, Zarząd Województwa Śląskiego przekształcił powołany w marcu 2019 r. Zespół Regionalny ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego w Regionalną Radę ds. Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego.

Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji:

 • ma pełnić funkcję doradczo-koordynacyjną i być zaangażowana we wspieranie Zarządu Województwa, jak i Komitetu Monitorującego program „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” w skutecznym i sprawnym wdrażaniu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w regionie,
 • ma opiniować i monitorować przebieg procesu sprawiedliwej transformacji również w szerszym kontekście – poza wydatkowaniem środków FST – powodzenie tego procesu zależy od umiejętnego łączenia różnych źródeł finansowania, dobrej współpracy i wymiany informacji między wieloma podmiotami i interesariuszami oraz skutecznego i szybkiego reagowania na nowe wyzwania, które może powodować kryzys energetyczny czy wysoka inflacja,
 • ma analizować, opiniować i przekazywać rekomendacje dotyczące działań usprawniających proces transformacji regionów górniczych, w tym zmian legislacyjnych (potrzebne są płynnie działające rozwiązania systemowe czy prawne),
 • ma inspirować do ważnych, strategicznych przedsięwzięć dla procesu transformacji w regionie,
 • uważa, że proces transformacji powinien tworzyć nowe gałęzie i nowe przestrzenie w przemyśle, którego wspólnym mianownikiem mają być technologie przyjazne środowisku naturalnemu.[3]

[3] https://transformacja.slaskie.pl/content/i-posiedzenie-regionalnej-rady-ds-sprawiedliwej-transformacji-wojewodztwa-slaskiego

Artykuł przygotowano w ramach projektu: „Młodzi związkowcy jutra. Program podnoszenia świadomości w obszarach sprawiedliwej transformacji i rynku pracy”, realizowanego przy wsparciu Fundacji Orlen.